ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ, ΠΡΩΙΜΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ

Πολυαισθητηριακή Μέθοδος

Η μέθοδος διδασκαλίας φωνολογικής επίγνωσης, πρώιμης ανάγνωσης και γραφής στηρίζεται στην πολυαισθητηριακή προσέγγιση. Η συμμετοχή όλων των αισθήσεων εξασφαλίζει την πολλαπλή κωδικοποίηση του ενός και αυτού συμβόλου σε διαφορετικά συστήματα. Βασική αρχή της μεθόδου είναι η ταυτόχρονη αξιοποίηση όλων των αισθητηριακών οδών πρόσληψης και επεξεργασίας πληροφοριών. Χρησιμοποιεί ως μέσο εκπαίδευσης το ευνοϊκότερο εργαλείο για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, το παιχνίδι. Χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο κατάλληλο και προσαρμοσμένο στις δυνατότητες των παιδιών με δυσκολίες στον προφορικό και γραπτό λόγο.